Payout Rate

Payout Rate

Số click của mọi quốc gia đều ở mức 5$ /10000 clicks.

Tổng số tiền được chấp thuận khi rút là 20$ . Và hình thức rút là về ví MOMO.

Tiền sẽ được chuyển vào ngày 22-25 hằng tháng 

All country payout rate is 5$ /10000 clicks.

Min pay is 20$ , using Momo wallet to transfer.

Your payment request will be accepted and transfered to your wallet on day 22 - 25 every month

JOIN OUR GROUP ON FACEBOOK FOR SUPPORTING: CLICK HERE