Contact us

If you have any questions, feel free to contact us on this page.


Giới Thiệu

Đây là trang đặt pass kiếm tiền uy tín nhất Việt Nam , rate là 5$ / 10.000 views . Min pay là 5$ , tiền sẽ được duyệt thanh toán vào ngày 22 hàng tháng , phương thức thanh toán sử dụng ví MoMo . Trang web của chúng tôi nghiêm cấm rút gọn, đặt pass link 18+ trực tiếp , để rút gọn được trực tiếp những link cấm các bạn cần tham gia group hỗ trợ của chúng tôi: CLICK HERE TO JOIN , chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng. Các trường hợp rút link cấm thẳng mà không làm theo dự chỉ dẫn của chúng tôi, chúng tôi sẽ ban acc thẳng tay.


This is the most reputable money-making website in Vietnam, the rate is $ 5 / 10,000 views. Min pay is $ 5, the money will be approved for payment on the 22nd of every month, payment method using MoMo wallet. Our website is strictly forbidden to shorten and put pass 18+ link directly, to shorten the direct links that you need to join our support group: CLICK HERE TO JOIN , we will guide you how to post. The case of straight link ban without following our instructions, we will ban your account immediately.